Dobre praktyki integracji: Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów

Data
rozpoczęcia
1.01.2009 r.
Obszar Województwo lubelskie, głównie Lublin
Cele Celem Sieci jest stworzenie instytucjonalnego wsparcia dla podmiotów i osób zajmujących się sprawami cudzoziemców na terenie regionu lubelskiego, umocnienie i rozwój współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami-członkami i skoordynowanie zadań wykonywanych przez zrzeszone w Sieci instytucje.
Jak działa? Działania podejmowane w ramach Sieci Wsparcia to: organizacja spotkań roboczych dla członków Sieci poświęconych wymianie doświadczeń i rozwiązywaniu problemów związanych
z integracją cudzoziemców; prowadzenie strony internetowej Sieci; cykliczne publikowanie serwisu internetowego poświęconego sytuacji cudzoziemców na Lubelszczyźnie i aktualnościom przekazanym przez członków Sieci; gromadzenie Biblioteki Migracyjnej z zasobami wykorzystywanymi przez instytucje pracujące z imigrantami; organizacja szkoleń dla członków Sieci poświęconych integracji cudzoziemców; organizacja corocznej konferencji promującej projekt i Sieć Wsparcia wśród lokalnych instytucji; przygotowanie publikacji książkowej, zawierającej m.in. wyniki badań i informacje dotyczące procesu integracji cudzoziemców w Polsce, badania ankietowe cudzoziemców dotyczące integracji migrantów w województwie lubelskim.
Rezultaty Zorganizowany w ramach Sieci Wsparcia zespół osób może nabywać kolejne doświadczenia, testować procedury załatwiania spraw i nawiązywać kolejne cenne kontakty. Zacieśnienie współpracy osób pracujących w instytucjach zajmujących się sprawami cudzoziemców owocuje wymianą informacji i doświadczeń i skuteczniejszymi procedurami pomocy imigrantom. Okres 36 miesięcy realizacji projektu pozwala znaleźć rozwiązanie przejęcia wypracowanych dobrych praktyk. Sieć Wsparcia Imigrantów podtrzymuje proces konsultacji urzędów i instytucji zajmujących się imigrantami, przez co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości obsługi cudzoziemców i rozwój kompetencji osób nimi się zajmujących.
Ewaluacja Rezultaty projektu oceniane są za pomocą liczby podmiotów angażujących się w prace Sieci Wsparcia. Jakość szkoleń poddawana jest anonimowej ocenie uczestników w formie ankiet ewaluacyjnych. Popularność strony internetowej można ocenić na podstawie liczby odwiedzin. W trakcie trwania projektu adresaci z listy mailingowej proszeni są
o ocenę przydatności Newslettera. Wyniki te są na bieżąco monitorowane przez Koordynatora, który przedstawia sprawozdania Radzie Sieci Wsparcia i Zarządowi Fundacji.
Koordynator Tomasz Sieniow, Instytut na Rzecz Państwa Prawa
www www.migrant.lublin.pl

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 40 / Luty 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji