Dobre praktyki integracji: Asystent międzykulturowy w szkole

Data
rozpoczęcia
1 kwietnia 2008 r.
Obszar Warszawa
Cele Celem projektu jest ułatwienie integracji uczniów cudzoziemskich ze społecznością szkolną poprzez aktywizację dzieci uchodźczych oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączania się we współtworzenie życia szkolnego. Celem jest także uwrażliwienie uczniów polskich i ich rodziców, a także nauczycieli, na problematykę wielokulturowości.
Jak działa? Projekt jest realizowany w szkołach, do których uczęszczają dzieci z pobliskich ośrodków dla uchodźców. Jako asystent międzykulturowy zatrudniony jest Czeczen dobrze znający język i kulturę polską, który pełni rolę tłumacza, a także mediatora międzykulturowego pomiędzy uczniami czeczeńskimi a nauczycielami, uczniami czeczeńskimi i polskim, a także rodzicami dzieci uchodźczych a pedagogami. Dodatkowo, zatrudniony w szkole Czeczen dla chętnych prowadzi lekcje języka czeczeńskiego z elementami kultury czeczeńskiej.
Rezultaty - Ułatwiony kontakt między nauczycielami a nie znającymi języka polskiego lub znającymi go słabo dziećmi czeczeńskimi,
- umożliwienie kontaktu nauczycieli z zazwyczaj wcale nie znającymi języka polskiego rodzicami cudzoziemskich uczniów,
- zwiększenie frekwencji dzieci uchodźczych w szkole,
- poprawa przepływu informacji między szkołami a pracownikami socjalnymi,
- zachęcenie innych szkół do zatrudnienia asystentów kulturowych.
Ewaluacja Raport koordynatora projektu pt. „Asystent międzykulturowy - innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemskie” może służyć jako element ewaluacji inicjatywy: http://www.interwencjaprawna.pl/projekty-are.html. 
Koordynator Aleksandra Chrzanowska (SIP)
www http://www.interwencjaprawna.pl/projekt-sc-asystent-kulturowy.html


 

 

 

Opublikowano w numerze: 32 / Grudzień 2011 | Kategoria: Dobre praktyki integracji