Publikacje

Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.) (2016). Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Andrejuk K. (2017) Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Balicki J., Necel W. (red.) (2017). Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Duszczyk M., Matuszczyk K. (2016). The Beginning of the End. Will the Migrants Cause the EU to Collapse? Warszawa: Central and Eastern Europe Development Institute. Pobierz.

Fedyuk O., Kindler M. (red.) (2016). Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies. Springer International Publishing. Pobierz.

Książka pod redakcją Marty Kindler oraz Oleny Fedyuk to dogłębna, historyczna i geograficzna analiza różnych wzorców ukraińskiej migracji do wybranych krajów Unii Europejskiej. Jest ona
w całości dostępna online.

Książka składa się z nastepujących rozdziałów:

Książka prezentuje problem migracji do Warszawy w szerokim ujęciu chronologicznym, problemowym i metodologicznym. Obejmuje zjawisko od czasów lokacji miasta aż do dziś. Teksty dotyczą bardzo zróżnicowanej problematyki, od migracji na terenach Rzeczypospolitej, związanej często z awansem społecznym przemieszczających się do miasta grup, po procesy osiedlania się w mieście obcokrajowców, którymi kierowały i kierują różne względy ekonomiczne i kulturowe.

Barcz J., Saganek P. (red.) (2016). Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Bielak-Joma E. (2015). Zatrudnianie cudzoziemców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Najnowszy numer „Papers of Social Pedagogy”, czasopisma naukowego wydawanego przez  Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, w całości poświęcony jest tematyce migracji: „Migration as a social process. Economic migrants and the refugees”.

Artykuły w numerze:
• Challenges of migration for the social pedagogy in Swedish context, Irena Dychawy Rosner, Malmö University, Sweden;

Białas J., Górczyńska M., Jaźwińska M., Łysienia M., Ostaszewska-Żuk E., Witko D. (2015). Powroty. Obserwacje Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące przestrzegania praw cudzoziemców powracających do kraju pochodzenia. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Leży mniej więcej w połowie drogi między Wielką Brytanią a Irlandią, między Lancaster  a Belfastem, wystarczy pokonać sto kilkadziesiąt kilometrów, by obejść ją dookoła wzdłuż linii brzegowej. Skomplikowany ustrój, wynikający z historycznej podległości Koronie Brytyjskiej, sprawia, że formalnie nie należy ona do Wielkiej Brytanii ani do Unii Europejskiej, ale Polacy bez większych problemów mogą tam pracować i osiedlać się. Ostatni spis pokazał, że spośród ok. 85 tys. mieszkańców Wyspy, ok. 600 osób stanowią obywatele polscy.

Białas J., Domańska B., Górczyńska M., Jaźwińska M., Łysienia M., Ostaszewska-Żuk E., Szczepanik M., Witko D. (2015). Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz .

Bielenin-Lenczowska K. (2015). Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Chwastyk-Kowalczyk J. (2014). Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Dubiel E. (2014). Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Duszczyk M., Góra M. (2012). Active Inclusion of Immigrants in Poland. IZA Discussion Paper 6427. Pobierz.

Zjawisko emigracji Polaków jest bacznie obserwowane przez polskie społeczeństwo i przykuwa coraz częściej uwagę organów państwa. Od samego początku stanowi przedmiot badań naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Intrygujące są przyczyny tego nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony, jak również skutki emigracji dla Polski, jej regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin.

Jeden z bohaterów reportażu mówi tak: „antropologia czerpie swoją epistemologię z tak zwanej przez Ernesta Gellnera baptystycznej teorii wiedzy, czyli wiedzy-przez-całkowite-zanurzenie. Moja wiedza i interpretacje dotyczące Polaków w Wielkiej Brytanii biorą się więc z aktu zanurzenia w tym świecie i opisywania czegoś, w czym wielokrotnie w swoim życiu uczestniczyłem”.

Banaś M., Dzięglewski M. (red.) (2013). Narratives of ethnic identity, migration and politics: a multidisciplinary perspective. Kraków: Księgarnia Akademicka.

„Etnografia do kieszeni” to seria zeszytów wydawana przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Ponieważ tematyka zeszytów dotyczy Warszawy, współczesności i bliskiej historii, nie zabrakło tematów migracyjnych. W zeszycie nr 3 można znaleźć tekst autorstwa Agaty Mirosz na temat powojennej migracji do tego miasta, czyli o ludziach, bez których Warszawa nie byłaby miastem takim, jakim jest dziś. A Katarzyna Kuzko-Zwierz skupiła się na grupie ludzi, którzy w latach 50. XX w.

Borshchevska Y. (2014). Migration Aspirations in Ukraine: human rights violations as migration driver. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Czerniejewska I. (2014). Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Czop E. (2013). Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kto jest Żydem? Wśród internetowych stron mających pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie wyszukiwarka na pierwszych miejscach sugeruje Portal Społeczności Żydowskiej, Wikipedię i tygodnik „Polityka”. Pytanie to zadają osoby zainteresowane tematyką żydowską, badacze judaizmu oraz osoby mające Żydów wśród swoich krewnych i przodków.

Białas J., Klaus W. (red.) (2014). Wciąż za kratami. Raport z monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzami Komitetu Badań nad Migracjami PAN zamieszczonymi na stronie internetowej KBnM PAN: www.kbnm.pan.pl/raporty-i-ekspertyzy-komitetu.

Problemy w kontaktach cudzoziemców z instytucjami usług publicznych w Polsce związane są przede wszystkim z brakiem kompetencji kulturowych i znajomości języków obcych wśród urzędników. Wsparcia w tym zakresie mogą dostarczać tłumacze, ale nie zawsze potrafią oni dobrze wywiązać się z tego zadania. Okazuje się, że rzadko są w stanie pozostawać neutralni, co jest niezbędne do wykonania tłumaczenia w sposób właściwy. Pomagają cudzoziemcowi, odgrywając rolę np.

Redakcja „Biuletynu Migracyjnego” poleca  lekturę biuletynu Europejskiej Sieci Migracyjnej „EMN Bulletin”. Publikacja zawiera zwięzły przegląd najważniejszych wydarzeń migracyjnych w państwach członkowskich UE, a także na szczeblu unijnym.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (2013). Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy: raport ekspercki. Opole. Pobierz.

„International Migration” - Special Issue: Polish Migration after the Fall of the Iron Curtain

Luty 2014, Tom 52, Numer 1, s. 1-208  (dostępny online)

Redaktor: Elżbieta Gożdziak

Elżbieta Goździak, Polish Migration after the Fall of the Iron Curtain
Jakub Isański, Agata Mleczko, Renata Seredyńska-Abou Eid, Polish Contemporary Migration: From Co-migrants to Project ME

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buchowski M., Schmidt J. (2012). Imigranci: między izolacją a integracją. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Budyta-Budzyńska M. (2013). Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

W dniach 24-26 maja 2012 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją” (Contemporary Migrations and Their Consequences in an Interdisciplinary Perspective. Between Isolation and Integration) zorganizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN we współpracy z Centrum Badań Migracyjnych UAM i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Zaopatrzeni w zupki chińskie i torby środków przeciwbólowych polscy pracownicy sezonowi co roku zmierzają w stronę Niemiec w nadziei na zarobki przy zbiorach truskawek czy szparagów. „Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft” to nie tylko książka o tytułowym proszku do prania i „polskiej ekonomii”, ale także opowieść o tysiącach Polaków, którzy spędzają część roku, pracując u „Bauera”. Jakie są ich motywy, jak zorganizowana jest ich praca, jak wyglądają kontakty z pracodawcami i innymi Polakami?

Bieniecki M., Kaźmierkiewicz P., Matusz Protasiewicz P. (red.) (2013). Monitor integracji. Ewaluacja i ocena skuteczności działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w latach 2007-2012. Gliwice: Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych. Pobierz.

Bieniecki M., Pawlak M. (2012). Simplification of Employment of Foreign Workers in Poland and the Case of Wroclaw. IOM. Pobierz.

W dobie masowych procesów imigracyjnych państwa docelowe muszą zmierzyć się z włączeniem imigrantów w struktury społeczeństwa, gospodarki, a zwłaszcza rynku pracy. Proces inkluzji politycznej cudzoziemców stanowi wielkie wyzwanie dla całych społeczeństw oraz ich elit politycznych. Dylematy związane z warunkami nadawania obywatelstwa dotykają fundamentalnych dla państwa narodowego pytań o podstawy i reguły członkostwa we wspólnocie politycznej.

Dostępny jest już nowy numer „Central and Eastern European Migration Review”, w którym przeczytać można m.in. o tym, jak się ma Starbucks do integracji pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce, kto prasuje pościel w Nowym Jorku i o tym, co różni Ukraińca od Wietnamczyka w sferze integracji ekonomicznej. Zapraszamy do lektury: www.ceemr.uw.edu.pl.

Amnesty International (2013). Frontier Europe. Human rights abuses on Greece’s border with Turkey. Londyn: Amnesty International Ltd.

Bera R. (2012). Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo: Perspektywa pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bera R., Korczyński M. (2012). Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

„Transnarodowość” Stevena Vertoveca to ko-lejna pozycja z ostatnich miesięcy, o której chce się krzyknąć: „O! Wreszcie jest po polsku”. Osoby zainteresowane tematem transnarodowości na pewno już znają tę książkę, będącą znakomitym wstępem do dalszych studiów na temat tej tak modnej ostatnio teorii migracyjnej. Jak napisał w recenzji prof. dr hab. Michał Buchowski, „chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu”.       

W książce autorka podejmuje analizę złożonego procesu zmian, jakim podlega instytucja obywatelstwa we współczesnej Europie. Przedstawia czynniki go wywołujące, do których zalicza m.in. masowe migracje, rozwój międzynarodowych regulacji z zakresu praw człowieka oraz powstanie Unii Europejskiej. Autorka omawia prawo polskie, w tym ustawę o obywatelstwie z 2009 r. na tle ustawodawstwa w innych krajach europejskich.

Barbasiewicz O., Kowalczyk B. (red.) (2013). Japonia - niedokończony obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski. Warszawa: Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW. Pobierz.

Glorius B., Grabowska-Lusińska I., Kuvik A. (red.) (2013). Mobility in Transition: Migration Patterns After EU Enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press. .

Publikacja „International Migration Outlook 2013” - jak co roku - zawiera dane dotyczące zasobów i przepływów migracyjnych, informacje na temat zmian w polityce migracyjnej, a także na temat aktywności na rynku pracy i integracji migrantów w krajach OECD. Tegoroczna edycja raportu została poszerzona o analizy wpływu imigracji na sferę fiskalną krajów przyjmujących oraz o raport dotyczący dyskryminacji migrantów w państwach docelowych.

Właśnie ukazała się nowa publikacja IMISCOE poświęcona najnowszym trendom i procesom migracyjnym w UE po jej rozszerzeniu w 2004 r. Jednym z redaktorów książki jest dr Izabela Grabowska-Lusińska z OBM UW. O migracjach Polaków traktuje niemal połowa rozdziałów, dlatego tym bardziej namawiamy do zapoznania się z tą pozycją. Zachętą dla czytelników powinno być to, że publikacje IMISCOE, po pewnym czasie od ukazania się, są dostępne również w wolnym dostępie.

Repatriantowi „marzycielowi”, „pracownikowi”, „niezdecydowanemu”, a może „kontestatorowi” - któremu z nich najłatwiej przystosować się do życia w Polsce? Jakie problemy tożsamościowe mają młodzi przesiedleńcy z Kazachstanu studiujący w historycznej ojczyźnie? Dlaczego polski system repatriacyjny się nie sprawdził i jak można go naprawić? Te i wiele innych interesujących zagadnień podjęto w pracy zbiorowej poświęconej repatriantom wydanej w serii „Studia BAS”.

Cichy D. (2012). Ludzie w drodze: nauki teologiczne o migracjach i migrantach. Warszawa: Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów.

Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2012). Zapobieganie handlowi ludźmi w Polsce. Materiały do raportu za lata 2009-2011. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się już pierwszy numer nowego czasopisma wydawanego przez Ośrodek Badań nad Migracjami poświeconego problemom migracyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej „Central and Eastern European Migration Review”. Czasopismo jest publikowane w wolnym dostępie, a teksty można pobrać ze strony internetowej: www.ceemr.uw.edu.pl. Więcej w następnych numerach „BM”.

Zapraszamy do lektury dwóch najnowszych numerów (3/2012 i 4/2012) kwartalnika „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”. Oba dostępne są w pełnej wersji na stronie internetowej: www.kbnm.pan.pl.

Kim Thuy jako dziecko uciekła z Wietnamu do Kanady. W literackiej formie spisała swoje wspomnienia o ucieczce przez morze w tłumie boat people, pobycie w obozie dla uchodźców w Malezji, układaniu nowego życia na obczyźnie. Warto czasami oderwać się od dzieł naukowych, żeby przeczytać autentyczne historie migrantów, choćby taką jak ta. Miniaturowa forma opowieści Thuy i poetycki język wzruszają i działają na wyobraźnię. Książka jest krótka, więc warto znaleźć wolną chwilę na jej lekturę.           

Wieruszewska M., Dzieło „Chłop Polski w Europie i Ameryce”, czyli o pożytkach z czytania klasyków

Budakowska E., Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń

Bukraba-Rylska I., Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni
Kaleciak E., Badania migracji zagranicznych z polskiej wsi wczoraj i dziś

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E., Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze

Udział imigrantów w rynku pracy kraju docelowego jest procesem wymagającym dla przynajmniej dwóch stron. Cudzoziemcy muszą być zdolni do podjęcia zatrudnienia, a pracodawcy muszą chcieć im to zatrudnienie zaoferować. O tym, na ile polska administracja ułatwia dopasowywanie imigranckiej podaży pracy do polskiego popytu na zagraniczną siłę roboczą, pisze w swojej najnowszej książce Maciej Duszczyk.

Białas J., Burtina E., Cegiełka D., Mosiejewa-Elje L., Ostaszewska E., Rusiłowicz K., Salasjuk S., Titowa J. (2013). Cudzoziemcy w Polsce i w Rosji. Raport na temat prawa i sytuacji migrantów. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Praw Człowieka „Memoriał". Pobierz.

Antosz P., Górniak J. (2012). Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - raport z badań sondażowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Pobierz.

Barciak A. (2012). Podróże i migracje w Europie Środkowej. Katowice: Studio Noa Ireneusz Olsza.
Bera R. (2011). Emigranci polscy w nowym środowisku pracy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Adamczyk A. (2012). Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Bojar H. (2011). Wzory imigracji z perspektywy rodziny i ich potencjał integracyjny w kontekście polskim. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

W tym miesiącu warto zwrócić uwagę na nową propozycję wydawnictwa Amsterdam University Press, czyli „European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications” pod redakcją Marka Okólskiego.

„A teraz, Kochany Bracie, donosze ci, że jest w Brazylii dobże i radbym, żebiś przybył do nasz [do] Brazilij, bo biedy u nas nie ma. Przedaj swoju osade i zabieraj pieniuzie [= pieniądze] ze sobu do Brazilii, bo w Brazilii dobże (…). Dostaniesz kolonije za darmo, płacił nicz za niu nie biędziesz (…)” - tak pisał 6 kwietnia 1891 r. Marcin Knaczeński z Silveiro Martihno z samego południa Brazylii namawiając swoją rodzinę do emigracji. Wydany po raz drugi cenny zbiór pt.

„Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii” to nie tylko zbiór haseł przybliżających postacie, miejsca czy organizacje kluczowe dla powstania skupisk emigracyjnych i polonijnych w różnych zakątkach świata. Wśród ok. 5 tys. haseł, ilustrowanych ponad 3,7 tys.

Trudno powiedzieć, dlaczego w polskim tłumaczeniu książki pt. „The age of migration. International population movements in the modern world” została pominięta pierwsza część oryginalnego tytułu. Każdy migrantolog, który spojrzałby na półkę w księgarni i zobaczył na niej pracę pt. „Wiek migracji. Migracje we współczesnym świecie”, od razu, bez wahania, rozpoznałby w niej klasyczne dzieło Stephena Castlesa i Marka J. Millera.

Castles S., Miller M. J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dąbrowski P. (red.) (2012). Praca przymusowa imigrantów w Polsce: Analiza na przykładzie społeczności ukraińskiej i wietnamskiej”. „CMR Working Paper” nr 58(116). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/1870/

Bachmann K., Stadtmüller E. (red.) (2012). „The European Union's Neighbourhood Challenge. Transborder Cooperation, Migration and Europeanization”. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Danel J. K. (2011). „Druga Wielka Emigracja 1945-1990: słownik biograficzny. T. 1, A-F”. Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica: Wydawnictwo Officina Simonidis.

Co dziesiąty imigrant w krajach OECD w 2010 r. był Chińczykiem, a jeden na trzech pochodził z Azji. Mimo to w dłuższej perspektywie kontynent azjatycki może przestać stanowić pewne i niewyczerpane źródło imigracji, zwłaszcza osób wysoko wykwalifikowanych, do Europy czy USA. Wszystko za sprawą dynamicznego rozwoju gospodarczego w tym regionie.

Janusz Balicki

W książce podjęto próbę odpowiedzi na dwa główne pytania: Jak przebiega rozwój polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej w kontekście podstawowych praw imigrantów i uchodźców i czy można mówić o humanizacji tego rozwoju? Jakie wyzwania dla polityki imigracyjnej i azylowej dostrzega Kościół katolicki, analizując sytuację imigrantów i uchodźców na świecie i na ile odnoszą się one do polityki unijnej? Książka stanowi nie tylko znakomite kompendium wiedzy na ww.

Osoby chcące zdobyć więcej informacji o migracjach i polityce migracyjnej zachęcamy do odwiedzania strony internetowej migration-info.de. Na tym portalu można wiele dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach migracyjnych w Niemczech, Europie i Ameryce Płn., a także w innych regionach. W szczególności polecamy Newsletter ukazujący się co miesiąc na tej stronie.

Europejska Sieć Migracyjna właśnie opublikowała pierwszy numer „Biuletynu ESM”, który przedstawia najważniejsze wydarzenia migracyjne w państwach członkowskich UE, (pogrupowane według tematów), a także działalność poszczególnych instytucji UE oraz porównywalne dane statystyczne z zakresu migracji. Polecamy ten periodyk Państwa uwadze.

Osoby pragnące na bieżąco śledzić newsy dotyczące polityki integracyjnej i integracji imigrantów w krajach UE, najnowszych publikacji na ten temat dostępnych on-line, najważniejszych konferencji poświęconych sytuacji imigrantów, jak też poznawać najlepsze praktyki integracyjne z różnych krajów europejskich, zachęcamy do subskrybowania Newslettera Europejskiej Strony o Integracji. Warto też odwiedzać samą stronę internetową: www.integration.eu.

Na stronie Komitetu Badań nad Migracjami PAN można już znaleźć czwarty i piąty numer wydawanego przez OBM UW „Informatora Migracyjnego”, a w nim informacje o projektach, nowych publikacjach, konkursach i innych wydarzeniach migracyjnych, polskich i zagranicznych. Zachęcamy do przesyłania informacji, które będą zamieszczane w kolejnych numerach: informator [dot] migracyjny [at] gmail [dot] com.

Balicki J. (2012). „Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej: humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej”. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Biernacka M. (2012). „Hiszpania wielokulturowa: problemy z odmiennością”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bloch N. (2011). „Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach”. Seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

  • Budyta-Budzińska M. (red.), „Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii”, Warszawa 2011.
  • Chrzanowska A., Klaus W., Kosowicz A., „Polityka wyboru i lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje”. Warszawa 2011.

„Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” - zeszyt 2/2011. Temat numeru: Od migracji do integracji - polskie doświadczenia i wymiar porównawczy, pod red. dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej i dr. hab. Sławomira Łodzińskiego.

Spis treści:

1. Wstęp: od migracji do integracji - Aleksandra Grzymała- Kazłowska (UW), Sławomir Łodziński (UW)

I. Migracje a integracja (aspekty teoretyczne i metodologiczne)

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru „Analiz polityki integracyjnej” w całości poświęconego kwestii abolicji dla cudzoziemców: http://www.praktyki-integracji.pl/images/stories/aktualnosci/12_02_10_bi....

Autorzy publikacji pt. „Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce”, która jest zwieńczeniem badań prowadzonych w ramach projektu „Prawnicy na rzecz Uchodźców IV”, nie pozostawiają suchej nitki na systemie pomocy prawnej dla uchodźców i osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce. Nadal brakuje systemowej pomocy prawnej świadczonej migrantom, mogą oni liczyć jedynie na pomoc wyspecjalizowanych w tym zakresie organizacji  pozarządowych.

Wybór publikacji powstałych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich:

Bąbiak I., Szot K., „Jak nam się żyje w Polsce? Raport z badania czynników regulujących poziom integracji obywateli przybyłych z krajów afrykańskich i arabskich”, Warszawa 2010.

http://fundacjadlasomalii.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/Raport-z-bad....

Według sondażu przeprowadzonego we Włoszech w 2010 r., w opinii większości Włochów co czwarty mieszkaniec Italii to imigrant. W rzeczywistości zaledwie 7 proc. społeczeństwa włoskiego stanowią osoby przybyłe z zagranicy. Podobnie zawyżone liczby podają mieszkańcy innych krajów. M.in. rezultaty takich badań, świadczące o dużej rozbieżności pomiędzy obrazem migracji funkcjonującym w świadomości mieszkańców poszczególnych krajów a migracyjną rzeczywistością, przedstawiają autorzy tegorocznego raportu IOM.

  • Almog O., „Wielokulturowy Izrael”, Warszawa 2011.
  • Buras P., „Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo", Warszawa 2011.
  • Dąbrowski P., „Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach”, Warszawa 2011.
  • Fomina J., „Czy migracje mają płeć? Analiza działalności organizacji pozarządowych wspierających migrantów”, Warszawa 2010.

Nakładem wydawnictwa Ashgate ukazała się książka „EU Labour Migration Since Enlargement. Trends, Impacts and Policies” pod redakcją B. Galgóczi, J. Leschke i A. Watta. Zawiera ona artykuł Agnieszki Fihel i Marka Okólskiego „Dimensions and Effects of Labour Migration to EU Countries: the Case of Poland”.

Więcej informacji o publikacji: http://www.migracje.uw.edu.pl/news/627/.

Pod koniec kwietnia br. ukazał się raport dotyczący wpływu migracji związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. na gospodarki krajów członkowskich. Według opracowania imigracja z ośmiu nowych krajów członkowskich przyczyniła się do wzrostu PKB UE o 24 mld euro (0,2 proc.). Ocenia się, że w latach 2004-2007 na skutek otwarcia rynków pracy do krajów „starej” Unii wyemigrowało ok. 1 mln osób. Dodatkowe 1,2 mln migrantów dotarło w tym okresie z Bułgarii i Rumunii, chociaż oba kraje nie były jeszcze członkami UE.

1. Biernat S., Dudzik S. (red.), „Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej: nowe zjawiska i tendencje”, Warszawa 2009.

2. Bryk D., Rożnowski B., Zięba M. (red.), „Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego”, Lublin 2008.

3. Dąbrowski P., „Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1-104)”, Warszawa 2008. Link do publikacji: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/616/.

Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej ogłosiły konkurs na Książkę Historyczną Roku. Nominowana została m.in. książka Dariusza Stoli, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989”:

http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/index.html.

FRA, „Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States”, 2011. http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_y....

FRA, „Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States”, 2011. http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-report-domestic-workers-....

Maciej Duszczyk

Książka Macieja Duszczyka to kompendium wiedzy na temat polityki migracyjnej Unii Europejskiej, przedstawiające nie tylko jej obecny kształt i najważniejsze cele, ale również historię i kulisy jej powstawania. Szczegółowo zostały w niej omówione najważniejsze elementy tej polityki, tj. polityka w zakresie swobodnego przepływu osób, polityka odnoszącą się do legalnej imigracji obywateli państw trzecich, polityka zapobiegania nielegalnej imigracji, wspólna polityka wizowa, azylowa oraz kontroli granic, a także polityka integracyjna i łączenia rodzin.

Ważną zaletą tej publikacji jest twórcza prezentacja nie tylko mniejszości najliczniejszych, najbardziej widocznych w życiu publicznym kraju, ale także mniejszości małych liczebnie, relatywnie mniej upodmiotowionych, o których poziom wiedzy merytorycznej w społeczeństwie polskim jest niski lub niemal zerowy (np.: Ormianie, Karaimi).

Szczególna wartość naukowo-poznawcza tego tomu polega na tym, że została w nim przyjęta interdyscyplinarna analiza problemu: Autorka wzięła w nim pod uwagę paradygmaty socjologii, polityki społecznej, pomocy społecznej, pracy socjalnej, prawa obowiązującego w UE. Przyjęcie takiego założenia pozwoliło jej na przedstawienie syntetycznego i merytorycznego obrazu migracji.

Banaś M., „Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów”, Kraków 2011.

Bednarek W., Bielecki M., Kowalski G. (red.), „Polska w strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych: próba oceny”, Lublin, Warszawa 2010.

Bera R. (red.), „Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. Wyzwania dla edukacji”, Lublin 2010.

Minęło 50 lat od powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Ta rocznica jest ważna dla migracjologów szczególnie ze względu na działalność Grupy Roboczej ds. Migracji OECD, pod auspicjami której funkcjonuje System Ciągłego Monitorowania Migracji (SOPEMI), który powstał w roku 1973. Monitorując procesy migracyjne, SOPEMI udowodniło swoją przydatność i efektywność w raportowaniu trendów migracyjnych, ich wpływu na demografię i ekonomię oraz w relacjonowaniu zmian w politykach migracyjnych państw członkowskich.

„New Agenda for Integration” (COM(2011)4550) i rezultaty badania Eurobarometr: http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm.

Raport Eurostat-u na temat cudzoziemców z krajów trzecich w Unii Europejskiej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-14072011-BP/EN/3-140....

Balicki J., Wells A., „The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London”, Oxford 2010.

Bąbiak I., Szot K., „Jak nam się żyje w Polsce? Raport z badania czynników regulujących poziom integracji obywateli przybyłych z krajów afrykańskich i arabskich”, Warszawa 2011. http://fundacjadlasomalii.org.pl/wp-content/uploads/2011/02/Raport-z-bad....

Książka prof. Stoli „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989” została nagrodzona przez tygodnik „Polityka” w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych. Tegoroczne nagrody były przyznawane pozycjom wydanym w roku 2010. W składzie jury konkursu zasiadają: prof. Jerzy Holzer, prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Wojciech Wrzesiński, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Wiesław Władyka, dr Marcin Zaremba oraz red. Marian Turski.

Komunikat Komisji do PE i Rady (2011), „Sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu (2010)”: http://ec.europa.eu/home-affairsnewsintrodocs110524/291/1_PL_ACT_
part1_v2.pdf.

Komunikat Komisji COM(2011)292, „A dialogue for migration, mobility and security with the southern Mediterranean countries”: http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110524/292/1_EN_ACT_par....