Nowości wydawnicze

Borshchevska Y. (2014). Migration Aspirations in Ukraine: human rights violations as migration driver. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz.

Czerniejewska I. (2014). Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Czop E. (2013). Migranci polscy w krajach unijnej piętnastki (1992-2011). Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Europejska Sieć Migracyjna (2014). Dobre praktyki w zakresie powrotu i reintegracji migrantów o nieuregulowanym statusie: polityka państw członkowskich w zakresie zakazu wjazdu oraz wykorzystywanie umów o readmisji pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Pobierz.

Flis S. (red.) (2014). Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju. Bydgoszcz; Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku.

Jaroszewicz M., Lesińska M. (2014). Forecasting Migration between the EU, V4 and Eastern Europe. Impact of Visa Abolition. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich. Pobierz.

Kosińska A., Wojtasik P. (2014) Dobrowolny powrót. Regulacje prawne w zakresie polityki powrotowej. Lublin: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa. Pobierz.

Kozielska J. (2014). Poakcesyjne migracje zarobkowe: kontekst teoretyczno-empiryczny: wsparcie społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Łukaszczyk K. (2014). Dostęp migrantów do świadczeń zabezpieczenia społecznego w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pobierz.

Olechowski M. (2014). Postrzeganie wiktymizacji narodowej i stosunek do uchodźców. Warszawa: Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Pobierz.

Olszycki M. (2014). Ziemia czerwonych drzew: Polacy z Ameryki Południowej. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Pindel E. (red.) (2014). Imigranci w Małopolsce. Między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją. Kraków: Akademia Ignatianum. Pobierz.

Rosenbaum S., Węgrzyn D. (2014). Wywózka: deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku: faktografia, konteksty, pamięć. Katowice: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Tarka K. (2012). Emigranci na celowniku: władze Polski Ludowej wobec wychodźstwa. Łomianki: Wydawnictwo LTW.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014