Nowości wydawnicze

Barcz J., Saganek P. (red.) (2016). Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Bielak-Joma E. (2015). Zatrudnianie cudzoziemców. Warszawa: Wolters Kluwer.

Budakowska E. (2015). Etniczność jako współwyznacznik trajektorii komunikacji interkulturowej. Przykład Zielonego Przylądka, w: A. Żukowski (red.), Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Etniczność - kultura - religia. Seria „Forum Politologiczne”, t. 18. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Bul R. (2014). Migracje wahadłowe ludności w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Cekiera R. (2014). O pułapkach emigracyjnej lekkości. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
Ciechanowski J. S. (2015). Portugalio, dziękujemy! Polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940-1945. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł. (red.) (2014). imigranci w polskim dyskursie publicznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P. W. (red.) (2016). Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Grabowska I., Garapich M., Jaźwińska-Motylska E., Radziwinowiczówna A. (2016). Migrants As Agents of Change.  Social Remittances in an Enlarged European Union. Londyn: Palgrave Macmillan.

Hadzińska-Wyrobek A. (2015). Uchodźcy: azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Halicka B. (2015). Polski Dziki Zachód: przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Kraków: Universitas.

Isański J. (2015). Migracje i transfery kapitału społecznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Jabłoński A. (red.) (2015). Szanse i wyzwania europejskiej polityki migracyjnej w XXI wieku. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Klimek D. (2015). Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski. Łódź: Politechnika Łódzka.

Kołaczek M. (2014). Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska. Polska, Słowacja, Węgry. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kozielska J. (2014). Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno--empiryczny. Wsparcie społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kromolicka B., Walczak H. (red.) (2015). Bezdomna Europa: migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa.

Łada A., Böttger K. (red.) (2016). #Engag EUkraine. Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Misiuda-Rewera W. (2015). Języki mniejszości i migracje w pejzażu kulturowym Włoch. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Modood T. (2014). Multikulturalizm. Poznań: Nauka i Innowacje.

Piasecka M. (2016). Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowadzonych w polskich szkołach w Oslo. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 

Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.) (2015). Uchodźcy - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Potkańska D., Owczarek D. (red.) (2016). Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Potyrała A. (2015). Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa: geneza, istota i praktyka aktywności. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Przytuła S. (2014). Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Sakson A. (red.) (2014). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sasnal P. (red.) (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej: implikacje dla Polski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobierz.

Segeš-Frelak J. (2016). Doświadczenia Polski i Niemiec w przyciąganiu wykwalifikowanych migrantów - wybrane zagadnienia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Segeš-Frelak J., Piłat A. (red.) (2016). Migranci w Polsce. Segregacja - sąsiedztwo - integracja. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Siwińska B., Zimnak M. (red.) (2016). Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Sobiesiak-Penszko P. (red.) (2015). Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Szuniewicz M. (2015). Łączenie rodzin cudzoziemców. Studium prawnomiędzynarodowe. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.

Termiński B. (2016). Migracje ekonomiczne w prawie i współpracy międzynarodowej. Wybrane aspekty instytucjonalno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (red.) (2014). System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Tuora-Schwierskott E. (2015). Migracja a polityki migracyjne. Prawo Unii Europejskiej na tle wybranych doświadczeń krajowych. Ratyzbona: Wydawnictwo De-Iure-Pl UG & Co. KG.

Wagner M., Fiałkowska K., Piechowska M., Łukowski W. (2016). Niemiecki proszek do prania i polnische Wirtschaft. Polscy robotnicy sezonowi w Niemczech - obserwacje etnograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Walczak B. (2016). Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wiśniewski L., Bieczyński M. M. (2015). Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym: przegląd zagadnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Wrona M. (2016). Imigracja a gospodarka - doświadczenia Australii. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016