Dobre praktyki integracji: Centrum Powitania w Warszawie

Data
rozpoczęcia
Maj 2009 r. (projekt był realizowany do maja 2011 r.)
Obszar Warszawa i okolice
Cele Misja Centrum Powitania w Warszawie (CPW): Udzielanie wszechstronnego wsparcia cudzoziemcom z krajów spoza UE, którzy chcą ustabilizować swoją sytuację w Polsce, co oznacza posiadanie uregulowanego statusu pobytu, umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których dana osoba przyjechała do Polski (np. podjęcie studiów czy pracy w wyuczonym zawodzie), dobrą orientację w polskich realiach, tak w kontekście prawno-instytucjonalnym (np. w kontaktach z urzędami), jak i w kontaktach ze społeczeństwem polskim.
Jak działa? CPW działało w dwóch formach: 1) tzw. ruchome punkty doradcze działające w różnych lokalizacjach, np. Jarmark Europa w Warszawie, cerkiew greko-katolicka w Warszawie, Wólka Kosowska; 2) stały punkt doradczy zlokalizowany w centrum Warszawy, w którym prawnicy, doradcy zawodowi
i psychologowie w kilku językach - rosyjskim, ukraińskim, angielskim, francuskim i polskim - udzielali cudzoziemcom nieodpłatnie porad.
Rezultaty Działania dotyczyły następujących obszarów:  doradztwo prawno-obywatelskie, wsparcie na rynku pracy, pomoc psychospołeczna, wydarzenia kulturalno-integracyjne. Z usług CPW korzystało kilkuset cudzoziemców rocznie. Ich profil społeczno-demograficzny był zróżnicowany, ale przeważały kobiety, osoby w wieku do 34 lat i obywatele Ukrainy.
Ewaluacja W wyniku ewaluacji przeprowadzonej w 2009 r. stwierdzono potrzebę m.in.: skierowania specjalnej oferty do mężczyzn i osób powyżej 40 roku życia (grupy, które rzadziej korzystały z pomocy udzielanej w CPW), wykorzystania różnych kanałów informacyjnych (np. barów etnicznych, stowarzyszeń migranckich, konsulatów) w celu dotarcia do nowych klientów, stworzenia grup wsparcia dla kobiet, rozwijania współpracy z szerokim kręgiem partnerów instytucjonalnych, nie tylko z organami administracji państwowej (m.in. w celu zapewnienia stabilności działań CPW). Raport z ewaluacji CPW można uzyskać, kierując prośbę na adres: biuro [at] ffrs [dot] org [dot] pl.
Koordynator Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej
www

http://www.centrumpowitania.frog.org.pl

http://www.ffrs.org.pl/zamkniete-dzialania/centrum-powitania

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 37 / Sierpień 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji