EURES czekają zmiany

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) od 1993 r. wspierają mobilność zawodową obywateli UE. Od 2009 r. zauważono spadek tej mobilności, któremu towarzyszyły problemy w dopasowaniu podaży i popytu na pracę, co przejawiało się wysokim poziomem bezrobocia przy jednoczesnej dużej liczbie wakatów. Według Eurobarometru jedynie 12 proc. Europejczyków słyszało o portalu EURES i tylko 2 proc. z niego korzystało. W obliczu takiej sytuacji EURES zostanie poddany reformom, w wyniku których inicjatywa ta skupi się na efektywnym łączeniu ofert pracy i osób poszukujących zatrudnienia, pośrednictwie pracy i rekrutacji. Nastąpi przejście od portalu informacyjnego do narzędzia dopasowującego życiorysy do ofert pracy. Więcej.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012