Dobre praktyki integracji: Pakiet Powitalny dla cudzoziemskich uczniów i ich rodziców

Data
rozpoczęcia
1 listopada 2009 r.
Obszar Warszawa
Cele W ostatnich latach w Warszawie można zaobserwować znaczący wzrost liczby uczniów cudzoziemskich, którzy przyjeżdżając do Polski nie znają języka polskiego. Zarówno oni, jak i ich rodzice są również słabo zorientowani w nowym systemie edukacji. Pakiet Powitalny dla uczniów i ich rodziców ma im pomóc przystosować się do nowego środowiska szkolnego.
Jak działa? Pakiet Powitalny dla uczniów cudzoziemskich i ich rodziców
w wersji dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum zawiera wiadomości ułatwiające uczniowi cudzoziemskiemu i jego rodzicom integrację z nowym środowiskiem szkolnym. Można znaleźć w nim podstawowe informacje dotyczące systemu edukacji w Polsce, kalendarz roku szkolnego, szkolny porządek dnia, system oceniania w szkole, wzory formularzy szkolnych (np. zawiadomienie dyrekcji szkoły o zebraniu dla rodziców, usprawiedliwienie nieobecności w szkole), przykłady trudnych sytuacji, w których może znaleźć się nowy uczeń, wskazówki służące ich rozwiązaniu etc.
Rezultaty Pakiet Powitalny dla uczniów cudzoziemskich i ich rodziców jest wykorzystywany nie tylko w szkołach, które brały udział w projekcie, ale został on też udostępniony na stronie internetowej jako wzorzec do modyfikowania dla innych szkół.
Ewaluacja W dwóch szkołach warszawskich - Szkole Podstawowej nr 211 oraz Gimnazjum nr 14 - przeprowadzono badanie pilotażowe, w ramach którego dzieci cudzoziemskie i ich rodzice  otrzymali Pakiety Powitalne mające im ułatwić odnalezienie się w nowym środowisku szkolnym. Pakiet okazał się bardzo przydatny dla rodziców imigranckich uczniów, tym bardziej, że uczestniczyli oni w procesie jego powstawania - sugerując, jakie informacje są im najbardziej potrzebne.
W ramach badania w obu szkołach wśród uczniów cudzoziemskich oraz nauczycieli zrealizowano po trzy audyty (jeden przed rozpoczęciem projektu, drugi w trakcie jego trwania, trzeci po jego zakończeniu) mające na celu ocenę, w jaki sposób zmieniły się różne sfery funkcjonowania szkoły w zakresie przyjmowania uczniów o innym pochodzeniu etnicznym. Z ich wynikami można zapoznać się na stronie: www.caerdydd-warsaw.eu/images/stories/publikacje/pakiet-dobre-praktyki.pdf
Koordynator Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
www Na tej stronie internetowej dostępne są pakiety powitalne
w pięciu wersjach językowych: www.caerdydd-warsaw.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7&lang=pl.

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji