Pewne opóźnienia - niepewność gwarantowana

Abolicja dla cudzoziemców zakończyła się już kilka miesięcy temu (2 lipca br.), ale w sprawie 4 tys. wniosków o legalizację pobytu do dzisiaj nie zapadły rozstrzygnięcia. I nie chodzi jedynie o wnioski złożone w ostatniej chwili. Choć nawet one - zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - już dawno powinny być rozstrzygnięte: co do zasady, wojewoda ma na to miesiąc od momentu rozpoczęcia postępowania, a dwa miesiące w sprawach wyjątkowo skomplikowanych. „Niestety, nie otrzymaliśmy dodatkowych środków na etaty do obsługi wniosków abolicyjnych, co jest główną przyczyną opóźnień w ich rozpatrywaniu” - tłumaczy Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do którego trafiło blisko 80 proc. wszystkich wniosków.  

Długie oczekiwanie na decyzję w sprawie abolicji to nie jedyne zmartwienie  nieudokumentowanych imigrantów. Ich niepokój dodatkowo może wzbudzać stosunkowo duża liczba odmów. Z ok. 5,5 tys. imigrantów, których wnioski dotąd zostały rozpatrzone, tylko 3,7 tys. może już cieszyć się legalnym pobytem w Polsce. Pozostałe 1,7 tys. imigrantów, a więc prawie co trzeci, dostało decyzje negatywne. W największym stopniu dotyczyło to obywateli Pakistanu (567 decyzji - 96 proc. wszystkich decyzji wydanych Pakistańczykom), Wietnamu (289 - 20 proc.) i Ukrainy (208 - 13 proc.). Część z tych osób to tzw. turyści abolicyjni (zob. „BM” nr 36, s. 1) i osoby chcące skorzystać z tzw. małej abolicji, a więc z możliwości wyjazdu z Polski bez negatywnych konsekwencji prawnych (zob. „BM” nr 37, s. 1). Michał Górski ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przypomina zastrzeżenia organizacji pozarządowych, według których na treść części decyzji mogły wpływać kontrowersyjne wymogi stawiane przez organy administracji, jak np. wymóg posiadania ważnego dokumentu podróży czy znajomości języka polskiego. Tabela 1 przedstawia przyczyny decyzji odmownych wydawanych na Mazowszu.

Tabela 1. Powody decyzji odmownych dotyczących abolicji w woj. mazowieckim (stan na 29 października 2012 r.)

Przyczyna decyzji odmownej

Odsetek decyzji odmownych*

Niespełnianie przez cudzoziemców warunków określonych w ustawie o abolicji

95

Wpisywanie do wniosków i dołączanych do nich dokumentów fałszywych informacji (np. dotyczących danych osobowych, adresu zamieszkania, daty ostatniego wjazdu do Polski, wyjazdów za granicę w ostatnich pięciu latach, karalności)

42

Interes państwa polskiego (zwykle chodzi o przypadki niewywiązania się przez cudzoziemca z obowiązku złożenia odcisków linii papilarnych)

6,5

Figurowanie danych cudzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wpisanych przez inne państwo obszaru Schengen

4

Posługiwanie się podrobionymi dokumentami

1,7

Figurowanie danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany

1

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
* Odsetki nie sumują się do 100, ponieważ decyzje odmowne mogły mieć więcej niż jedną podstawę prawną.

Pociechą dla cudzoziemców może być fakt, że od decyzji wojewodów mogą odwoływać się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. A ten, choć rozpatruje sprawy powoli, to jednak wiele z nich rozstrzyga po myśli imigrantów: na 126 decyzji wydanych dotąd przez Urząd 62 były pozytywne. 

              RS

Opublikowano w numerze: 38 / Październik 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce