Dobre praktyki integracji: Mentor kulturowy

Data
rozpoczęcia
Sierpień/wrzesień 2006 r. - w wypadku uchodźców, od 2009 r.
- w wypadku pozostałych kategorii cudzoziemców
Obszar Obecnie głównie Warszawa i Łomża, ale także interwencje przeprowadzane w całym kraju
Cele Celem mentorów kulturowych, będących cudzoziemcami, o doświadczeniu migracyjnym, jest wsparcie komunikacji pomiędzy cudzoziemcami a polskimi instytucjami i społecznościami lokalnymi poprzez ułatwianie pokonywania bariery językowej i kulturowej. Mentorzy nie działają jako rzecznicy cudzoziemców, lecz jako bezstronni pośrednicy.
Jak działa? Do zadań mentorów kulturowych należy:
  • wstępne wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców zwracających się o pomoc np. do Centrum Pomocy Cudzoziemców działającego przy Fundacji Ocalenie,
  • poradnictwo stacjonarne (np. w Centrum Pomocy Cudzoziemcom) dotyczące funkcjonowania w Polsce, załatwiania spraw w urzędach etc.,
  • pomoc w kontaktach z polskimi instytucjami, w tym towarzyszenie cudzoziemcom i tłumaczenie podczas wizyt w tych instytucjach (ma to szczególne znaczenie w kontaktach ze służbą zdrowia),
  • pomoc w załatwianiu innych spraw związanych z życiem codziennym, np. w poszukiwaniu mieszkania,
  • prowadzenie szkoleń m.in. dla pracowników organizacji pozarządowych, urzędników, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej,
  • prowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach.
Rezultaty Obecnie w Zespole Fundacji „Ocalenie” zatrudnionych jest 13 mentorów (mediatorów) kulturowych: siedmioro uchodźców
(z Czeczenii), troje cudzoziemców nie będących uchodźcami
(z Gruzji, Sudanu i Palestyny) oraz troje repatriantów (z Azerbejdżanu i Kazachstanu). To mniej niż wynika z potrzeb. Główną barierą w rozwoju tej praktyki jest brak wystarczających funduszy. Tymczasem w wielu krajach zachodnich normą jest, że duża część działań pomocowych na rzecz cudzoziemców jest realizowana przez samych cudzoziemców.
Ewaluacja Formalna ewaluacja jest prowadzona na zakończenie projektów, w ramach których finansowane są działania mentorów kulturowych, jak i po zakończonych szkoleniach i warsztatach przez nich prowadzonych. Działalność mentorów kulturowych została pozytywnie oceniona m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców, który uznał, że mentorzy kulturowi powinni być zatrudnieni w każdym ośrodku dla uchodźców (z powodu braku funduszy nie doszło to do skutku). W 2011 r. Fundacja „Ocalenie” otrzymała nagrodę S3KTOR 2011 przyznawaną przez Urząd m.st. Warszawy za działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom, w którym pracują m.in. mentorzy kulturowi. W Fundacji prowadzona jest także ewaluacja wewnętrzna. Jednym z jej efektów było zmniejszenie liczby działań wyręczających cudzoziemców przy jednoczesnym zwiększeniu liczby działań aktywizujących.
Koordynator Fundacja „Ocalenie”
www www.ocalenie.org.pl

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 39 / Grudzień 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji