Dobre praktyki integracji: Administracja bliżej cudzoziemca (Wojewoda Mazowiecki)

Data
rozpoczęcia
Kwiecień 2013 r.
Obszar Województwo mazowieckie
Cele

Projekt ma na celu wprowadzenie ułatwień dla obywateli państw trzecich, chcących przedłużyć swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez usprawnienie funkcjonowania Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak działa?

Projekt składa się z czterech działań ściśle ze sobą związanych:

1) zmodernizowanie systemu zarządzania ruchem klientów
i powiązanie go z tzw. „kalendarzem internetowym”;

2) modernizacja i unowocześnienie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, w taki sposób, aby z jego funkcjonalności korzystali cudzoziemcy, którzy legalizują swój pobyt (poprzez możliwość monitorowania statusu sprawy, wyekspediowanych wezwań, wyznaczonych terminów czy wydanych rozstrzygnięć);

3) zareklamowanie wprowadzonych narzędzi poprzez intensywną kampanię informacyjną obejmującą w szczególności rozbudowanie istniejącej strony internetowej mazowieckie.pl o platformę e-learningową („step by step”) w kilku językach,   wydruk ulotek, plakatów informacyjnych, organizację „dnia otwartego” w Wydziale Spraw Cudzoziemców wraz z pokazami korzystania z narzędzi informatycznych oraz warsztatami związanymi z różnymi usługami administracyjnymi, z których korzystają cudzoziemcy, np. we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Urzędem Stanu Cywilnego, Urzędem Skarbowym, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Pracy; 4) podnoszenie kompetencji pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców poprzez organizację cyklu wyjazdów studyjnych dla osób zatrudnionych w Wydziale Spraw Cudzoziemców, obejmujących szeroki zakres spraw związanych z pobytem i działalnością cudzoziemców w wybranych krajach Unii Europejskiej (Republika Czeska, Niemcy, Portugalia), aby pracownicy Urzędu mogli poznać metody obsługi cudzoziemców w innych krajach, stworzyć „zasady dobrych praktyk” i w przyszłości wykorzystać je w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Koordynator Mazowiecki Urząd Wojewódzki
www http://www.mazowieckie.pl

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 44 / Październik 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji