Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (cz. 1)

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to nowy fundusz Unii Europejskiej ustanowiony na lata 2014-2020. Zastąpi trzy dotychczasowe fundusze z Programu ogólnego SOLID - Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFIOPT), Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU) oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów (EFPI).

Trzy obecnie wdrażane fundusze wkrótce przestaną istnieć, ponieważ kończy się perspektywa finansowa 2007-2013. Środki na realizację projektów z alokacji na 2013 r. EFU, EFIOPT oraz EFI mogą być wydawane jeszcze przez półtora roku (tj. do 30 czerwca 2015 r.). Później fundusze będą wyłącznie rozliczane, a organizacje i instytucje chcące realizować nowe działania o zbliżonym charakterze będą mogły skorzystać ze środków nowego funduszu.

Cel ogólny FAMI został określony jako przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (UE). Cel ten będzie osiągany poprzez cele szczegółowe, tj. poprzez wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego, wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich zgodnie z ich potrzebami, ulepszanie skutecznych strategii powrotów imigrantów do krajów ich pochodzenia oraz wzmacnianie solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi poprzez współpracę. W ramach celów szczegółowych zostały wyodrębnione tzw. cele krajowe, jednakowe dla wszystkich państw członkowskich (Tabela obok).

Cele szczegółowe UE Cele krajowe
1. Azyl Wzmocnienie i rozwój wszystkich aspektów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego 1. Recepcja/azyl (systemy azylowe oraz recepcyjne)
2. Ewaluacja polityki azylowej
3. Przesiedlenia
2. Integracja i migracja legalna Wsparcie legalnej migracji do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodnie z ich potrzebami gospodarczymi i społecznymi, takimi jak potrzeby rynku pracy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu spójności systemów integracyjnych państw członkowskich UE, oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich w UE 1. Migracja legalna
2. Integracja
3. Budowanie zdolności
3. Powroty Zwiększenie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotowych w państwach członkowskich, które przyczyniają się do zwalczania nielegalnej migracji,
z naciskiem na trwałość i stabilność powrotu, oraz skutecznej readmisji w państwach pochodzenia i tranzytu
1. Środki towarzyszące procedurom powrotu
2. Środki w zakresie powrotów
3. Współpraca
4. Solidarność Przekazywanie wnioskodawców oraz/lub beneficjentów ochrony międzynarodowej 1. Relokacje


W nowej perspektywie finansowej zostały wyraźnie rozdzielone działania prowadzone przez państwa członkowskie samodzielnie (określone w Programie Krajowym) od działań wspólnych - ponadnarodowych i realizowanych w ramach tzw. Działań Specjalnych, jednak skierowanych do tej samej grupy docelowej, którą stanowią: osoby posiadające status uchodźcy lub status osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej; osoby ubiegające się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji; osoby korzystające z tymczasowej ochrony; osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z  państwa członkowskiego.

Oprac. Justyna Fuksiewicz

 

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014