Liczba przesiedlonych największa od 1945 r.

Na koniec 2013 r., zgodnie z raportem* przygotowanym przez UNHCR, liczba osób przymusowo przesiedlonych wyniosła 51,2 mln, osiągając najwyższy pułap w powojennej historii. Gdyby osoby te zamieszkiwały jedno państwo, to państwo to pod względem liczby ludności znajdowałoby się na 26. miejscu na świecie, wyprzedzając np. Hiszpanię, a połowa jego obywateli byłaby poniżej 18 roku życia. „Pokój jest dziś towarem dramatycznie deficytowym. Organizacje humanitarne mogą jedynie łagodzić objawy, tu konieczne są rozwiązania polityczne. Bez nich alarmująca liczba konfliktów oraz ogrom spowodowanego nimi cierpienia będą nadal rosnąć” - powiedział António Guterres, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR).

Na ogólną liczbę osób przymusowo przesiedlonych składa się 16,7 mln uchodźców zewnętrznych (uciekających do innego kraju niż kraj pochodzenia), z czego 11,7 mln objętych jest mandatem UNHCR, a pozostałe 5 mln - UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie). W pierwszej grupie najliczniejsi są Afgańczycy (2,56 mln), Syryjczycy (2,47 mln) oraz Somalijczycy (1,12 mln). Najwięcej uchodźców znalazło schronienie w Pakistanie (1,6 mln), Iranie (857 400) i Libanie (856 500).

Wbrew obiegowej opinii krążącej po Europie, że uchodźcy zalewają przede wszystkim Stary Kontynent, najczęściej znajdują oni schronienie w krajach zaliczanych do grupy krajów rozwijających się - 86 proc. Blisko połowa uchodźców objętych mandatem UNHCR (46 proc.) przebywa w krajach, w których PKB per capita nie przekracza 5 tys. dolarów amerykańskich. Ubiegający się o status uchodźcy stanowią 1,1 mln osób spośród wspomnianych wyżej 51,2 mln. przymusowo przesiedlonych. Najwięcej osób złożyło wniosek o jego nadanie w Niemczech (109 600), USA (84 400) i RPA (70 000). Wnioskodawcami najczęściej byli Syryjczycy (64 300), obywatele Demokratycznej Republiki Konga (60 400) oraz Birmy (57 400).

Lwią część stanowią jednak wewnętrznie przesiedleni, czyli osoby, które przymusowo zmieniły miejsce zamieszkania w ramach własnego państwa. Ich liczba sięga 33,3 mln, czyli prawie 6,3 mln więcej niż rok wcześniej. Wewnętrzne przesiedlenia najczęściej dotyczyły miejsc objętych działaniami wojennymi w Syrii, Demokratycznej Republice Konga i Republice Środkowoafrykańskiej, co utrudnia udzielenie wewnętrznie przesiedlonym pomocy i ochrony międzynarodowej.            

   KM

* Raport został przygotowany na podstawie danych dostarczonych przez rządy, organizacje pozarządowe oraz statystyk własnych UNHCR. Pełna jego treść dostępna jest na stronie internetowej UNHCR.

Opublikowano w numerze: 48 / Czerwiec 2014 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie