Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (cz. 2)

Na potrzeby realizacji działań dofinansowywanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) każde państwo członkowskie przedstawia do akceptacji Komisji Europejskiej tzw. Program Krajowy, który jest programem wieloletnim na lata 2014-2020. To dokument przewodni dla wszelkich działań planowanych do realizacji w ramach Funduszu i obowiązujący wszystkich beneficjentów.

Dofinansowywane będą projekty, które otrzymają największą liczbę punktów w ramach otwartych konkursów. Ponadto, część środków poza konkursem otrzymają instytucje publiczne, które posiadają monopol de iure na realizację zadań w obszarze objętym działaniami Funduszu.

Każdemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej została przyznana określona kwota, która będzie przeznaczona na działania wspierane przez FAMI. Dla Polski wynosi ona 63,4 mln euro. Dla porównania, w perspektywie finansowej 2007-2013 Polska otrzymała w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 52,3 mln euro, czyli prawie 10 mln euro mniej.

Połączenie trzech funduszy przeznaczonych na realizację projektów w obszarze migracji w jeden fundusz znacznie ułatwi wdrażanie i rozliczanie działań zarówno instytucjom publicznym, jak i samym beneficjentom. Jeden projekt będzie mógł teraz dotyczyć np. imigrantów zarówno o uregulowanym, jak i nieuregulowanym statusie. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na to, że poszczególne fundusze dotyczyły tylko określonych grup docelowych.

oprac. Justyna Fuksiewicz

Cz. 1 tekstu o FAMI: „BM” nr 48, s. 10

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014