Plan wdrażania polskiej polityki migracyjnej przyjęty

W dniu 2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła plan wdrażania dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”. Prace nad obszernym planem wdrażania (por. „BM” nr 45, s. 1) trwały wiele miesięcy, co nie dziwi, jeśli się weźmie pod uwagę zmiany w prawie w ostatnim czasie (wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w maju 2014 r.), złożoność problematyki migracyjnej i wielość podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów polskiej polityki migracyjnej. Spośród ponad 200 rekomendacji niemal 100 ma status wdrażanych w sposób ciągły (40) lub na bieżąco (57; najwięcej rekomendacji realizowanych na bieżąco dotyczy międzynarodowych uwarunkowań polskiej polityki migracyjnej), 32 - niewdrożonych (najczęściej zalecenia dotyczą monitoringu), a pozostałe rekomendacje zostały wdrożone bądź całkowicie (16), bądź częściowo (48). Jedynie przekazanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców kompetencji związanych z kwestią obywatelstwa i repatriacji ma nastąpić dopiero przed końcem 2020 r. Zasadniczo termin realizacji działań związanych z rekomendacjami dotychczas niewdrożonymi to najczęściej lata 2015-2016.                                   

   MoS

Opublikowano w numerze: 49 / Październik 2014 | Kategoria: Artykuły