Program współpracy z Polonią i Polakami za granicą przyjęty

W sierpniu br., po długotrwałych konsultacjach, Rada Ministrów przyjęła „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. Do ramowej części programu załączony jest obszerny dokument określający zadania poszczególnych resortów i instytucji centralnych zaangażowanych w realizację polityki polonijnej. Dokument ten określa zadania na lata 2015-2016. Przewidywana jest jego dwukrotna aktualizacja w celu wyznaczenia zadań na lata 2017-2018 i 2019-2020. Program ma być realizowany we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi oraz wojewodami. Partnerami rządu w realizacji polityki wobec Polonii i Polaków za granicą są m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, komisje parlamentarne Sejmu i Senatu, samorządy terytorialne, organizacje międzyrządowe, stowarzyszenia polonijne, duchowieństwo i instytucje kościelne. Więcej.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015