NIK: Polska nie ma kontroli nad migrantami ubiegającymi się o ochronę

Państwo polskie nie jest w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w związku z napływem migrantów ubiegających się o ochronę. Główną tego przyczyną jest brak systemu monitoringu losów cudzoziemców po złożeniu przez nich wniosku o status uchodźcy. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego przyznawaniu ochrony cudzoziemcom w Polsce.

Aż 79 proc. postępowań w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w skontrolowanym przez NIK okresie (lata 2012-2014) zostało umorzonych, najczęściej z powodu „zniknięcia” cudzoziemca. Żaden urząd nie jest w stanie określić, czy osoby te nadal przebywają w Polsce, czy wyjechały za granicę. Kolejne 16 proc. postępowań zakończyło się decyzją negatywną. Co się dzieje z osobami, którym odmówiono ochrony? Ich dalsze losy dla urzędników są najczęściej jedną wielką niewiadomą. Cu-dzoziemcy po uzyskaniu decyzji zazwyczaj zmieniają miejsce swojego pobytu, więc Straży Granicznej trudno jest wyegzekwować od nich obowiązek opuszczenia Polski.

Skala napływu uchodźców do Polski na tle innych krajów europejskich była i jest niewielka, ale sytuacja może się nieco zmienić, jeśli rząd zdecyduje się na przyjmowanie cudzoziemców w ramach relokacji z innych krajów Unii Europejskiej. Jak zauważa Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, z pogłębionych analiz m.in. służb specjalnych wynika, że dotychczas pokojowy charakter migracji może się zmienić: może się zdarzyć, że na terytorium Polski dostaną się cudzoziemcy, którzy nie będą mieli zamiarów pokojowych, a przy braku skutecznego monitoringu cudzoziemców może oznaczać to realny problem z zagrożeniem terrorystycznym.

NIK wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o „zapewnienie skutecznego systemu monitoringu sytuacji cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, obejmującego okres od złożenia wniosku o ochronę do ewentualnego wydalenia z terytorium RP” oraz „wypracowanie rozwiązań prawnych zapewniających skuteczne postępowanie właściwych organów w egzekwowaniu od cudzoziemców podporządkowania się rozstrzygnięciom decyzji statusowych”.                                     

   RS

Więcej o wynikach kontroli NIK w informacji pokontrolnej.

Opublikowano w numerze: 54 / Czerwiec 2016 | Kategoria: Imigranci w Polsce