Solidarność z uchodźcami w odwrocie

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowano znaczące zmiany postaw w polskim społeczeństwie dotyczące przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Wraz z narastaniem niechęci do uchodźców w ogóle rośnie także niechęć do osób przybywających z Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast przekonanie o potrzebie udzielenia pomocy uchodźcom ukraińskim utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie.

Badania dotyczące kształtowania się stosunku Polaków do uchodźców realizowane są przez CBOS od maja 2015 r. niemalże co miesiąc.

Wówczas prawie trzy czwarte ankietowanych (72 proc.) opowiedziało się za udzielaniem pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi, przy czym jedynie co siódmy (14 proc.) zgadzał się na ich osiedlenie w Polsce, a 58 proc. uważało, że Polska powinna udzielać ochrony uchodźcom do czasu, kiedy będą mogli wrócić do kraju pochodzenia.

Kolejne pomiary CBOS wskazywały na szybkie zmiany w postawach Polaków m.in. pod wpływem doniesień medialnych dotyczących tzw. kryzysu migracyjnego, a następnie ataków terrorystycznych we Francji, Belgii i Niemczech, których dokonali muzułmanie inspirowani przez tzw. Państwo Islamskie. Sondaż z października br. pokazał, że zdecydowanie zmalała grupa badanych akceptujących udzielanie uchodźcom schronienia w Polsce (40 proc.), przy czym zaledwie 4 proc. zadeklarowało, że należy im pozwolić osiedlić się w Polsce, a 36 proc. uważało, że Polska powinna udzielić im jedynie tymczasowej pomocy. Przeciwko przyjmowaniu uchodźców opowiedziało się 54 proc. ankietowanych, co oznacza ponad 2,5-krotny wzrost w stosunku do pierwszego sondażu (21 proc.) zrealizowanego w maju ubiegłego roku. Wyniki te zbliżone są do rejestrowanych przez CBOS w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r., czyli pomiędzy atakami w Paryżu i Brukseli.

Obecnie większa (69 proc. wobec 53 proc.) niż kilkanaście miesięcy temu jest grupa przeciwników przyjęcia przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu przybyłych do Unii Europejskiej. Blisko dwukrotnie (z 21 do 41 proc.) wzrosła liczba zdecydowanych przeciwników. Relokację tych osób akceptuje ponad jedna czwarta badanych (25 proc.), przy czym zdecydowanie za takim rozwiązaniem opowiadali się nieliczni.

Odmiennie kształtują się postawy Polaków wobec przyjmowania ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem. W październiku br. udzielenie im schronienia akceptowało 59 proc. badanych. Co trzecia osoba (34 proc.) była temu przeciwna. Społeczne poparcie dla przyjmowania ukraińskich uchodźców jest zatem w Polsce znacząco wyższe niż dla udzielania schronienia uchodźcom spoza Europy, co obserwować można było od początku prowadzenia badań na ten temat.               

AB

Źródło: CBOS.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Imigranci w Polsce