Będą limity na zatrudnienie cudzoziemców?

14 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła nową wersję projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada ona wprowadzenie zezwoleń na pracę sezonową oraz nowej formuły oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także - co jest zupełną nowością - możliwość określania limitów na zatrudnienie cudzoziemców. 

Projekt przewiduje wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę na okres do ośmiu miesięcy w roku kalendarzowym, i o które będą mogli ubiegać się wszyscy cudzoziemcy spoza państw UE. Obligatoryjnie zezwolenie takie będzie potrzebne na pracę w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Co do zasady, wymagane ma być przeprowadzenie testu rynku pracy, ale ten obowiązek nie będzie dotyczył obywateli państw wskazanych w rozporządzeniu przez ministra pracy (w praktyce chodzi o obywateli sześciu państw, których obecnie obejmuje system oświadczeń).

Instytucja oświadczeń ma pozostać, ale ma być zmodyfikowana. Oświadczenia zwalniałaby z uzyskania zezwolenia na pracę w zakresie prac niesezonowych, czyli takich, do wykonywania których nie byłoby wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Pracodawcy będą mogli złożyć oświadczenie po dokonaniu opłaty (jej proponowana  wysokość to 30 zł), a ewentualną odmowę wpisania do rejestru (np. kiedy urząd uzna, że oświadczenie zostało złożone „dla pozoru”) będą mogli zaskarżyć do ministra pracy. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę na podstawie oświadczenia (lub kilku oświadczeń) przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Z tego trybu skorzystać będą mogli cudzoziemcy z państw do tej pory objętych systemem oświadczeniowym.

Minister pracy otrzyma możliwość określania limitów dotyczących wydawanych w danym roku kalendarzowym zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz rejestrowanych oświadczeń. Limity takie będą mogły być wprowadzone w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem gospodarki i ministrem spraw wewnętrznych. Przy określaniu wysokości limitów minister ma kierować się potrzebami polskiego rynku pracy, względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. Limity będą mogły dotyczyć poszczególnych województw lub zawodów, określać rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub określać symbol PKD oraz rodzaj wykonywanej działalności przez podmiot zatrudniający cudzoziemca.                               

AK

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017 | Kategoria: Imigranci w Polsce