Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców na celowniku

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców już wkrótce może stać się grą niewartą świeczki. W Sejmie trwają bowiem prace nad projektem ustawy penalizującej zatrudnienie obywateli państw spoza Unii Europejskiej przebywających nielegalnie na terytorium Polski. Głównym celem zmian jest, z jednej strony, ograniczenie nielegalnej imigracji zarobkowej poprzez zwiększenie odpowiedzialności pracodawców w wyniku wprowadzenia szeregu sankcji finansowych, administracyjnych i karnych za zatrudnienie cudzoziemców bez dokumentów pobytowych, z drugiej zaś, zwiększenie ochrony pracowników z zagranicy.

Pracodawcy będą mieli obowiązek sprawdzania legalności pobytu zatrudnianego cudzoziemca oraz przechowywania kopii dokumentów poświadczających prawo do pobytu przez cały okres zatrudnienia. W przypadkach rażącego łamania prawa, takich jak uporczywe zatrudnianie cudzoziemców bez odpowiednich zezwoleń, w warunkach wyzysku, lub zatrudnianie osób małoletnich bez dokumentów pobytowych pracodawcom będzie grozić m.in. zakaz dostępu do dotacji ze środków publicznych na okres trzech lat, wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez jeden rok, a nawet kara pozbawienia wolności do lat trzech. W wypadku cudzoziemców, zwiększy się ich ochrona prawna dotycząca wypłaty zaległych pensji. W dochodzeniu niewypłaconego wynagrodzenia domniemywać się będzie minimum trzymiesięczny okres zatrudnienia oraz wynagrodzenie w wysokości trzykrotności płacy minimalnej (o ile pracodawca lub pracownik nie udowodnią, że było inaczej).

Polska ma najniższy wskaźnik zatrudnienia cudzoziemców wśród krajów OECD. Co więcej, według Państwowej Inspekcji Pracy, zatrudnienie osób bez dokumentów pobytowych nie jest najczęściej spotykanym problemem w Polsce. Bodźcem do uchwalenia ustawy jest jednak konieczność implementowania dyrektywy unijnej*.   

 KF

* Dyrektywa 2009/52/WE przyjęta 18 czerwca 2009 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich.

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce