Dobre praktyki integracji: Miesięcznik i portal dla Ukraińców „Nasz Wybór”

Data
rozpoczęcia
1.07. 2009 r.
Obszar Warszawa, gazeta dystrybuowana jest w całym kraju, szczególnie w miastach, w których znajdują się duże skupiska migrantów
z Ukrainy
Cele Celem projektu jest wsparcie integracji imigrantów ukraińskich
w Polsce poprzez udzielanie im informacji i porad w ich rodzimym języku. Pomoc dotyczy kwestii związanych z ich pobytem w Polsce (prawo pobytu i prawo pracy, poszukiwanie pracy, informacja
o możliwościach i wymogach dotyczących edukacji, dostęp do usług zdrowotnych, sprawy mieszkaniowe etc.).
Jak działa? Główne działania realizowane w ramach projektu to: prowadzenie strony internetowej wraz z interaktywnym forum imigranckim na portalu społecznościowym Facebook (w języku ukraińskim i polskim) oraz wydawanie miesięcznika „Nasz Wybór” (w języku ukraińskim). W związku ze specyfiką imigrantów ukraińskich mieszkających i pracujących w Polsce, z których duża część nie ma dostępu do internetu albo nie potrafi się nim posługiwać, szczególny nacisk kładziony jest na bezpłatne rozpowszechnianie papierowej wersji czasopisma. Dodatkowe działania to regularne organizowanie spotkań z migrantami ukraińskimi, podczas których mają oni możliwość dyskutowania na temat swoich problemów w Polsce oraz uzyskania porady bądź skierowania do odpowiedniej organizacji pozarządowej działającej na rzecz imigrantów.
Rezultaty Miesięcznik ukazujący się w języku ukraińskim wydawany
i rozpowszechniany jest w liczbie 2 100 egzemplarzy. Wysyłany jest do instytucji, do których często trafiają migranci z Ukrainy (polskie urzędy, cerkwie, konsulaty ukraińskie, organizacje pozarządowe). Portal internetowy prowadzony jest w dwóch językach: ukraińskim i polskim. Miesięcznie użytkownikami portalu jest średnio 3 000 osób. Łączna szacowana liczba czytelników to ok. 5 000 osób.
Ewaluacja Ewaluację wewnętrzną przeprowadza Komitet Sterujący, w którego skład wchodzi Prezes Fundacji Nasz Wybór i redaktor naczelny czasopisma „Nasze Słowo”. Ocena merytoryczna zawartości poszczególnych numerów czasopisma jest dokonywana także podczas comiesięcznych spotkań Rady Redakcyjnej. Swego rodzaju mechanizmem ewaluacyjnym są organizowane w ramach projektu spotkania z czytelnikami, podczas których mają oni możliwość ocenienia, co ich zdaniem w miesięczniku „Nasz Wybór” jest dobre, a co wymaga zmiany, rozwinięcia lub uzupełnienia. Aby zebrać różnorodne opinie, spotkania z czytelnikami organizowane są w różnych miejscach. Efektem ewaluacji było np. wprowadzenie nowej rubryki w miesięczniku, w której opisywane są historie migrantów z Ukrainy, którym udało się odnieść w Polsce sukces.
Koordynator Myroslava Keryk, Fundacja Nasz Wybór
www www.naszwybir.pl

(oprac. RS)

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 41 / Kwiecień 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji