IV Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN

MIGRACJE W XXI WIEKU – WYBÓR, KONIECZNOŚĆ CZY PRZYMUS?
14-15 października 2015
ŁAGÓW K/ZIELONEJ GÓRY
www.is.uz.zgora.pl

Informacja w pliku pdf

Organizatorzy konferencji:
Komitet Badań nad Migracjami PAN
Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Polskie Akademii Nauk

Współorganizatorzy konferencji:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Zielona Góra,
Fundacja Obserwatorium Badań Społecznych Inter Alia                                                 


Konferencje poświęcone migracjom organizowane są przez Komitet Badań nad Migracjami PAN od 2011 roku. Planowane przedsięwzięcie ma być już czwartym spotkaniem badaczy migracji tj. przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, których łączy wspólny obszar zainteresowań, którym są procesy migracyjne. Podczas dotychczas zorganizowanych konferencji podejmowano ważne dla tej problematyki kwestie, dotyczące zarówno konstruowania ogólniejszych teorii, prezentujące najnowsze wyniki badań, określające kierunki rozwoju badań w przyszłości, nowe propozycje metodologiczne i warsztatowe. Formułowano także dyrektywy, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla działań wszelkich instytucji i organizacji zajmujących się migracjami. Debatowano o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo- społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych i wielu innych kwestiach. Uczestnicy dotychczasowych konferencji odnosili również problematykę badań migracyjnych w Polsce do europejskich i światowych trendów w badaniach migracyjnych, co pozwalało uzyskać odpowiednią perspektywę do dyskusji o przyszłości i prognozowania w kontekście opracowania polityki migracyjnej Polski.

Konferencja pt. „Migracje w XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?” poświęcona będzie przyczynom i konsekwencjom współczesnych migracji. Ich charakter od początku XXI wieku ulega znaczącym zmianom. Powodują je między innymi procesy globalizacyjne, rozszerzanie Unii Europejskiej i zanikanie jej wewnętrznych granic, ale także kryzysy o podłożu ekonomicznym, politycznym, religijnym, społecznym itp., mające miejsce w różnych częściach świata. Imigranci coraz częściej przedstawiani są jako zagrożenie i źródło społecznych problemów, co staje się podstawą do krytyki projektu wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. Jednocześnie migracje ulegają bardzo silnym zróżnicowaniom ze względu na indywidualne motywy, plany, przyjęte modele życia. To, co dla jednych stanie się elementem stylu życia, dla innych będzie koniecznością na przykład z powodów ekonomicznych), a jeszcze inni mogą zostać zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania. Dlatego jednym z obszarów refleksji podczas konferencji będą nie tylko przyczyny i konsekwencje współczesnych migracji, ale również wiele innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat (przestępczość imigrantów, problemy rodzin migrantów, polityka rządowa). Tematyka konferencji dotyczyła będzie różnorodnych problemów występujących w krajach przyjmujących czasowych i stałych migrantów a także problemów występujących w krajach, w których emigracja powoduje głębokie skutki społeczno-kulturowe.

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz konfrontacja stanowisk teoretycznych i metodologicznych różnych środowisk naukowych w Polsce i za granicą podejmujących problematykę współczesnych migracji. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest charakter współczesnych migracji; co różni je od migracji przedakcesyjnych i wcześniejszych, jakie są i jakie mogą być ich społeczno-kulturowe konsekwencje w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Dodatkowym celem konferencji ma być integracja środowisk badaczy migracji i zjawisk z nią związanych pracujących w ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Ponadto wymiernym efektem planowanego przedsięwzięcia będą publikacje naukowe. Wybrane referaty będą opublikowane w czołowych czasopismach migracyjnych: Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, Rocznik Lubuski oraz CEEMR (Central and Eastern European Migration Review) lub w recenzowanej monografii (wydanej w serii „Studia Migracyjne” w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego lub Wydawnictwie Naukowym Scholar).

Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się sesja  plenarna (panel dyskusyjny) na temat: Procesy imigracyjne w Polsce jako kraju emigracyjno-imigracyjnym. Funkcjonowanie, integracja imigrantów oraz polityka migracyjna i integracyjna państwa przyjmującego” oraz sesje problemowe:

 1. Rodzina w kontekście migracji, rodziny transnarodowe, transfery i powroty (organizator: prof. Krystyna Slany)
 2. Strategie życiowe – strategie migracyjne.  Polscy migranci za granicą; cudzoziemcy w Polsce (organizator: prof. Maria Zielińska)
 3. Transmisja wzorów kulturowych i społecznych jako konsekwencja migracji (organizator: prof. Janusz Mucha)
 4. Polityka migracyjna Polski  na tle trendów europejskich (organizator: prof. Cezary Żołędowski)
 5. Znaczenie migracji zewnętrznych i wewnętrznych dla rozwoju lokalnego i regionalnego (organizator: prof. Romuald Jończy)
 6. Nowe kierunki w badaniach migracyjnych (organizator:  dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska).

Organizatorzy przewidują możliwość spotkań grup problemowych ad hoc, na wniosek uczestników konferencji.
W drugim dniu konferencji odbędzie się również otwarte zebranie plenarne Komitetu Badań nad Migracjami PAN poświęcone związkom między migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi.

Warunki zgłaszania sesji ad hoc:
Chęć organizacji sesji ad hoc mogą zgłaszać członkowie KBnM, najpóźniej w momencie zamknięcia naboru uczestników konferencji, czyli zamknięcia „call for papers”. Ich treść powinna wiązać się z podejmowanymi przez członków KBnM badaniami empirycznymi, projektami i grantami. Sesje ad hoc umożliwiają członkom KBnM wykorzystanie audytorium corocznych konferencji do przedstawienia i przedyskutowania projektów i problemów badawczych, które realizują, a które chociaż związane z przedmiotem zainteresowania KBnM nie muszą być zgodne z tematyka corocznej konferencji. O zakwalifikowaniu na konferencję sesji ad hoc decyduje komitet organizacyjny konferencji. Inicjator zaproponowanej przez siebie sesji ad hoc odpowiada za dobór uczestników,  który realizuje według określonego przez siebie klucza.
Wniosek zgłoszenia sesji ad hoc powinien zawierać następujące elementy: 

 1. nazwa i krótki opis sesji
 2. uzasadnienie merytoryczne
 3. wskazanie powiązania z celami działalności KBnM

Komitet Naukowy:
Dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ (przewodnicząca)
Prof. Marek Okólski, Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN
Prof. Henryk Chałupczak, UMCS
Mgr Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
Prof. Romuald Jończy, UE we Wrocławiu
Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW
Dr Michał Nowosielski, IZ w Poznaniu
Prof. Krystyna Slany, UJ
Dr hab. Beata Trzop, prof. UZ

Komitet Organizacyjny:
Dr Dorota Szaban (przewodnicząca)
Dr Justyna Nyćkowiak (sekretarz)
Dr Krzysztof Lisowski
Mgr Tomasz Kołodziej
Mgr Robert Wróbel

UDZIAŁ W KONFERENCJI

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy kierować się poniższymi wskazówkami:

 • do 15. 06. 2015 r. przesłanie karty zgłoszenia wraz z tytułem referatu i krótkim abstraktem do organizatorów poszczególnych sesji
 • 30. 06. 2015 r. informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
 • do 30.06. 2014 r. wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto:

Fundacja Obserwatorium Społeczne INTER ALIA
ul. Piotrusia Pana 8, 65-012 Zielona Góra
Konto bankowe: mBank  59114020040000390275213371
tytułem: "Współczesne migracje 2015”
Imię i nazwisko uczestnika

OPŁATA KONFERENCYJNA 350 ZŁ
DLA DOKTORANTÓW 150 ZŁ

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy posiłki, bufet kawowy oraz materiały konferencyjne
 • Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów
 • Teksty wystąpień po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej lub w czasopismach naukowych
 • Za wygłoszenie referatów oraz ich druk autorzy nie otrzymają wynagrodzenia
Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014