ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Zgodnie z tzw. procedurą dublińską rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy spoczywa na pierwszym bezpiecznym kraju, do którego potencjalny uchodźca wjechał. Jeżeli pierwszym krajem, na którym migrant postawił stopę, jest np. Grecja, to grecka administracja rozpatruje wniosek. Wyłomem od tej zasady ma być tzw. system kwotowy.
Od kilku miesięcy opinia publiczna w Polsce żyje kwestią uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Do lipca debata skupiała się wokół chrześcijan z Syrii. Padały różne argumenty za przyjęciem uchodźców i przeciwko. O ile nikt nie kwestionował dramatu Syryjczyków, potrzeby pomocy, o tyle kontrowersje wśród niektórych wzbudzała sama idea wybiórczego sprowadzania chrześcijan, na dodatek związanych z tylko jedną fundacją.
Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski zagadnienie napływu migracyjnego stało się przedmiotem tak burzliwej debaty społecznej i politycznej, która nie tylko podzieliła klasę polityczną, ale często również grupy koleżeńskie, a nawet całe rodziny. Co ciekawe, debata ta nie toczy się wokół napływu, który ma realnie miejsce, lecz takiego, który dopiero potencjalnie może się wydarzyć. Dodatkowo często kompletnie abstrahuje od tematu źródłowego, czyli olbrzymiego kryzysu uchodźczego wywołanego przez trwającą od ponad czterech lat wojnę domową w Syrii, a koncentruje się wokół zagadnień otwartości na obcokrajowców i szeroko pojętą odmienność kulturową, procesów i polityk migracyjnych, i wielu innych tematów okołomigracyjnych.
Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Obywatele polscy przebywający za granicą mogli po raz szósty (od 1990 r.) oddać swój głos w wyborach prezydenckich*. Warunki uczestnictwa, czyli znalezienia się w spisie wyborców za granicą, nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi wyborami. By móc oddać głos poza terytorium Polski, wystarczyło wypełnić i przesłać odpowiedni formularz dostępny online na stronie MSZ lub dokonać zgłoszenia ustnie lub telefonicznie w wybranym konsulacie. Dużym ułatwieniem dla osób przebywających w miejscach odległych od siedzib komisji wyborczych stał się tryb głosowania korespondencyjnego. Został on wprowadzony już w 2011 r., ale w wyborach prezydenckich miał on zastosowanie po raz pierwszy. Poza krajem utworzono 229 obwodów głosowania w 86 krajach. W porównaniu z poprzednimi wyborami prezydenckimi ich liczba zmniejszyła się o 34. Uzasadnieniem takiej zmiany było m.in. wprowadzenie możliwości oddania głosu w trybie korespondencyjnym.
Wywiad z Sebastianem Tyrakowskim, Zastępcą Dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
16 maja 2015 r., po trzech latach intensywnych przygotowań, zostało otwarte Muzeum Emigracji w Gdyni. Muzeum to jest pierwszą placówką w Polsce, która w sposób kompleksowy i wieloaspektowy przedstawia dzieje emigracji z ziem polskich. Siedzibą placówki jest budynek Dworca Morskiego w Gdyni. Stanowi to nawiązanie do historii budowy Gdyni i portu morskiego oraz jego znaczenia dla pokoleń emigrantów, którzy w drodze za ocean ostatni przystanek na ziemiach polskich mieli często w budynku dawnego Dworca Morskiego.